เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำว่าเทคโนโลยีหมายถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้คน เทคโนโลยีเป็นวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งต่างๆ มีประโยชน์มากกว่า เช่น ทรายหรือซิลิกอน (ซิลิกอน) เป็นแร่ธาตุที่พบได้ทั่วไปตามชายหาด หากสกัดจากฝีมือการสร้างโฟม (ชิป) ก็จะทำให้แร่ซิลิกอนมีค่า และสามารถเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศ

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความจริงของคน สัตว์ และสิ่งของ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม สามารถรวบรวม ประมวลผล รับ และแบ่งปันให้กันเพื่อประโยชน์

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT: Information Technology) หมายถึงการนำวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ การสื่อสารเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับการผลิตข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์และครอบคลุมมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ส่ง และสื่อสารระหว่างกัน เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงเครื่องมือที่ใช้จัดการข้อมูลโดยตรง เช่น คอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ และอัลกอริธึมที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล บุคลากร และวิธีการที่ช่วยเพิ่มประโยชน์ของข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่ครอบคลุมการประมวลผลข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สื่อสารกันด้วยการจัดการข้อมูลที่รวดเร็วเพื่อเพิ่มพูนความรู้

ลักษณะสารสนเทศที่ดี

เนื้อหา

 • ความสมบูรณ์ครอบคลุม
 • ความสัมพันธ์กับเรื่อง 
 • ความถูกต้อง 
 • ความเชื่อถือได้ 
 • การตรวจสอบได้ 

รูปแบบ

 • ชัดเจน 
 • ระดับรายละเอียด 
 • รูปแบบการนำเสนอ 
 • สื่อการนำเสนอ 
 • ความยืดหยุ่น 
 • ประหยัด 

เวลา 

 • ความรวดเร็วและทันใช้ 
 • การปรับปรุงให้ทันสมัย 
 • มีระยะเวลา 

กระบวนการ 

 • ความสามารถในการเข้าถึง 
 • การมีส่วนร่วม 
 • การเชื่อมโยง

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศประกอบด้วย 5 ส่วน คือ

1. ขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของข้อมูลที่สามารถเป็นข้อมูลที่ต้องการได้รวบรวมเป็นประจำทุกวันและแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ

2. ข้อมูล ข้อมูลถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่มีความสามารถในการช่วยบริการการจัดการโครงการ ดังนั้นข้อมูลจะต้องมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ หรือข้อมูลถูกรวบรวมเข้าสู่คอมพิวเตอร์ (ผ่านอุปกรณ์รับสัญญาณ) เช่น สแกนเนอร์ เมาส์ และคีย์บอร์ด เป็นต้น

3. ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ที่รวมถึง:

 • ซอฟต์แวร์ระบบ
 • ซอฟต์แวร์ประยุกต์ แต่ละฝ่ายเหล่านี้มีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการรับข้อมูลที่จำเป็น และทำหน้าที่สั่งการให้คอมพิวเตอร์ดำเนินการตามวัตถุประสงค์

4. ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์หรือคอมพิวเตอร์ “ฮาร์ดแวร์ถูกควบคุมโดยซอฟต์แวร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการข้อมูล โดยหลักแล้ว ฮาร์ดแวร์คืออุปกรณ์ที่ประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างข้อมูล ซึ่งแบ่งได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเป็น 3 หน่วย ได้แก่ ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์

 • หน่วยแสดงผล
 • หน่วยประมวลผลกลาง
 • หน่วยรับข้อมูล

5. บุคลากร บุคลากรถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งเช่นเดียวกับฝ่ายอื่นๆ เพราะประชาชนมีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนวิธีการทำสิ่งต่างๆ และวิธีการทำความเข้าใจและจัดการข้อมูลทั้งหมด

ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

 • ระบบสารสนเทศได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยใช้ระบบประมวลผลข้อมูลที่อนุญาตให้รวบรวม แก้ไข และแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ทันที ระบบสารสนเทศช่วยในการจัดการข้อมูลจำนวนมาก หรือจะเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น (การเข้าถึง) อย่างรวดเร็ว
 • ลดต้นทุน ระบบข้อมูลช่วยเร่งการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ซับซ้อนปริมาณมาก หรืออำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่รวดเร็ว ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้มาก
 • ช่วยในการสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อได้ทุกที่ในโลกอย่างรวดเร็ว หากมีการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ (ระหว่างเครื่องกับเครื่อง) หรือระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ หรือระหว่างมนุษย์กับเครื่อง (ระหว่างมนุษย์กับเครื่อง) และการสื่อสารนั้นประกอบด้วยข้อความข้อมูล หนังสามารถส่งได้ทันที
 • ระบบสารสนเทศช่วยประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ จะดีกว่าถ้าระบบข้อมูลได้รับการออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกภายในระบบของการจัดหาทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดสามารถแบ่งปันข้อมูลได้ และสร้างความสับสนหรือขาดความเข้าใจ

ประสิทธิผล

 • ระบบสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจ ระบบข้อมูลที่ออกแบบมาสำหรับผู้จัดการ เช่น ระบบสนับสนุนการตัดสินใจหรือระบบสนับสนุนการจัดการ ให้ข้อมูลแก่ผู้จัดการได้ดียิ่งขึ้นสำหรับการตัดสินใจ เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์
 • ระบบสารสนเทศช่วยในการเลือกผลิตภัณฑ์/บริการที่เหมาะสม ราคาตลาด ประเภทของสินค้า/บริการที่มี หรือช่วยหน่วยงานเลือกสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์/บริการที่เหมาะสมกับวิสัยทัศน์ หรือทรัพยากรที่มีอยู่
 • ระบบสารสนเทศช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์/บริการ สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ดังนั้นจึงช่วยให้บริษัทปรับปรุงคุณภาพของสินค้า/บริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น
 • ความได้เปรียบในการ
 • คุณภาพชีวิตการทำงาน

บทบาทการทำงานของระบบสารสนเทศ

เราเห็นว่าผู้คนในทุกวันนี้สื่อสารกันอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูลประเภทต่างๆ โดยเร็วที่สุด ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องให้ความรู้แก่ประชาชน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เหตุใดจึงไม่น่าแปลกใจในยุคนี้ว่าหากเกิดวิกฤตในประเทศใดประเทศหนึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ ด้วย

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เทคโนโลยีสารสนเทศยังคงพัฒนาต่อไป การเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นในด้านต่างๆ

 • เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
 • เศรษฐกิจเชื่อมต่อกับโลก
 • การทำงานโดยไม่มีข้อยกเว้นของเวลาและพื้นที่
 • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท
 • อื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ฯลฯ

กระบวนการทำงานหลักของระบบสารสนเทศ

 • Storage (การจัดเก็บข้อมูล)
 • Output (การแสดงผล) 
 • Process (การประมวลผลข้อมูล)
 • Input (การนำเข้าข้อมูล) 

เราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญไม่เพียงแต่ในแง่ของการทำงานเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจด้วยว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์หลายอย่างและหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน “เทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร” ไม่มากก็น้อย ถ้าผิดพลาดประการใด จะมา ณ โอกาสนี้