ข้อ ใด คือ ประโยชน์ ของ การนำ เทคโนโลยี สารสนเทศ ไป ใช้ งาน

ข้อ ใด คือ ประโยชน์ ของ การนำ เทคโนโลยี สารสนเทศ ไป ใช้ งาน

ข้อ ใด คือ ประโยชน์ ของ การนำ เทคโนโลยี สารสนเทศ ไป ใช้ งาน ข้อดีของเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสังคมสารสนเทศในปัจจุบันนำไปสู่การสื่อสารและการแสวงหาผลประโยชน์ จากข้อมูลอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ข้อ ใด คือ ประโยชน์ ของ การนำ เทคโนโลยี สารสนเทศ ไป ใช้ งาน มีดังนี้

 1. ช่วยให้ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในรูปแบบของคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ
 2. ช่วยจัดระเบียบข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ผลิตทุกวัน
 3. ทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่เรียกค้นได้ง่าย
 4. ปรับปรุงประสิทธิภาพการสร้างข้อมูล เช่น การช่วยเหลือนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร โดยช่วยคำนวณตัวเลขที่ยาก คอมเพล็กซ์ที่ไม่สามารถทำได้ด้วยมือ
 5. ช่วยให้การรวบรวมอัตโนมัติ จัดการและประมวลผลข้อมูล
 6. สามารถจำลองระบบการวางแผนและพยากรณ์ได้ ไปใช้ของที่ยังไม่มี
 7. การเข้าถึงข้อมูลที่ดีขึ้นหมายความว่าผู้ใช้ข้อมูลมีทางเลือกที่ดีกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่า และสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น
 8. อุปสรรคด้านเวลาและระยะทางระหว่างประเทศน้อยลง

ข้อ ใด คือ ประโยชน์ ของ การนำ เทคโนโลยี สารสนเทศ ไป ใช้ งาน เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานที่ใช้ในงานทั่วไปคือการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูล microsoft office เป็น ซอฟต์แวร์ ประเภท ใด

องค์ประกอบทั้งหมดของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อ ใด คือ ประโยชน์ ของ การนำ เทคโนโลยี สารสนเทศ ไป ใช้ งาน คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญที่สุด คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีบทบาทสำคัญในสังคมสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนบริการข้อมูลจากการใช้เวลาเป็นนาทีหรือหลายชั่วโมงในการค้นหาข้อมูลในห้องสมุดเป็นวินาที คอมพิวเตอร์เปลี่ยนสภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคม เป็นเครื่องมือแห่งชีวิตที่มีบทบาทมากกว่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ใช้ในโลกก่อนหน้านี้ คนในสังคมข้อมูลสามารถเห็นพัฒนาการนี้ได้ชัดเจน นับตั้งแต่มีการประดิษฐ์คอมพิวเตอร์เครื่องแรก คอมพิวเตอร์ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว ผู้คนในสังคมข้อมูลนี้ต้องรู้จักและมีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือและองค์ประกอบที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ห้องสมุดควรใช้เสมอ คอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตั้งแต่สมัยแรก (พ.ศ. 2487-2501) จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2531) นำเสนอ  ใด คือ ประโยชน์ ของ การนำ เทคโนโลยี สารสนเทศ ไป ใช้ งาน คอมพิวเตอร์มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการเอกสารประเภทต่างๆ ระบบการจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจ เป็นต้น และจากคู่แข่ง ในการผลิตคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก คอมพิวเตอร์มีราคาถูกกว่า และสามารถนำมาใช้เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในสังคมสารสนเทศในปัจจุบันได้

องค์ประกอบทั้งหมดของเทคโนโลยีสารสนเทศ

สังคมสารสนเทศในปัจจุบัน

อาจกล่าวได้ว่าคอมพิวเตอร์มีบทบาท ข้อ ใด คือ ประโยชน์ ของ การนำ เทคโนโลยี สารสนเทศ ไป ใช้ งาน คอมพิวเตอร์มีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวันของคนในสังคมที่ต้องการข้อมูล และผู้ที่ไม่ต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้วยตนเองก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการใช้ข้อมูลในสังคม

การศึกษา

การใช้คอมพิวเตอร์ ข้อ ใด คือ ประโยชน์ ของ การนำ เทคโนโลยี สารสนเทศ ไป ใช้ งาน ในการสอนสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ การใช้เป็นเครื่องมือทางการศึกษา และใช้เป็นเครื่องมือในการสอน การใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาเชื่อมโยงกับการบริหารการศึกษา ผู้ที่เป็นผู้บริหารการศึกษาจำเป็นต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา แผนการศึกษา บุคลากร การเงิน อาคารและอุปกรณ์ ผู้ดูแลระบบด้านการศึกษาสามารถช่วยเหลือข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ได้ทุกด้าน การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ เพื่อช่วยให้ครูใช้ความรู้ ให้เป็นประโยชน์ต่อระบบการศึกษามากขึ้น นำเข้าความสามารถเฉพาะ คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอนและการเรียนรู้มีประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. สำหรับการสอนแบบตัวต่อตัว
 2. เพื่อฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ในการเรียนรู้
 3. เพื่อประสิทธิภาพ
 4. สำหรับเกมและการจำลอง

    5.สอนงานเขียนเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน

    6.ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพิเศษ ข้อ ใด คือ ประโยชน์ ของ การนำ เทคโนโลยี สารสนเทศ ไป ใช้ งาน

การศึกษา