ความหมายของเทคโนโลยี

ความหมายของเทคโนโลยี

ความหมายของเทคโนโลยี เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่คนได้พัฒนา เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ หรือแม้แต่สิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น กระบวนการ

เทคโนโลยีเป็นแอปพลิเคชัน ประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และนำประโยชน์ในทางปฏิบัติมาสู่มนุษยชาติ

จากภาพด้านบน จะเห็นว่าชีวิตประจำวันของเราเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์จากการแก้ปัญหาของเราหรือตอบสนองความต้องการของเรา เราเรียกสิ่งของ อุปกรณ์ หรือผลิตภัณฑ์ “เทคโนโลยี” ความหมายของเทคโนโลยี ประดิษฐ์นี้ถูกคิดค้นโดยมนุษย์ นอกจากจะเป็นวัตถุ อุปกรณ์ หรือผลิตภัณฑ์แล้ว ยังสามารถเป็น “วิธีการ” เช่น การทำน้ำประปาได้อีกด้วย เป็นวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำจากแหล่งต่างๆ ให้มีความใสสะอาด ประโยชน์ ของ อินเทอร์เน็ต

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจุบันคำว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ” หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “ไอที” (IT) มักใช้กันมากในแทบทุกวงการและเล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศเกือบทั้งหมด หรือเรียกได้ว่าเป็นโลกของยุคไอทีนั่นเอง ในความเป็นจริง ความหมายของเทคโนโลยีคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยคำว่า “เทคโนโลยี” และคำว่า “สารสนเทศ” ซึ่งแต่ละคำมีความหมายดังต่อไปนี้

เทคโนโลยี

เป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการผลิต การสร้าง วิธีการคำนวณ และอุปกรณ์ที่ไม่มีอยู่ในธรรมชาติ โลกของเทคโนโลยีในยุคนี้ ทำให้ผู้คนได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันนับไม่ถ้วน

สารสนเทศ

เป็นผลจากการประมวลผลข้อมูลดิบโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลดิบจากแหล่งต่างๆ และนำไปผ่านการประมวลผล ไม่ว่าจะเป็นการจัดกลุ่มข้อมูล จัดเรียงข้อมูล คำนวณ และสรุปผล แล้วนำเสนอในรูปแบบรายงานที่เหมาะสม ที่นำประโยชน์มาสู่ชีวิตมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตประจำวัน ข่าว วิชาการ และความรู้ทางธุรกิจ

ดังนั้น ความหมายของเทคโนโลยี เมื่อรวมคำว่าเทคโนโลยีและข้อมูลเข้าด้วยกันจึงมีความหมายที่กว้างมากเพราะรวมกันเป็นคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลรวมถึงเทคโนโลยีการผลิต การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์การประมวลผลข้อมูลและการปล่อยโทรคมนาคมและอุปกรณ์สนับสนุน แนวปฏิบัติด้านข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ ประสิทธิภาพ ความถูกต้อง แม่นยำ และทันเวลา ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใน 2 สาขาใหญ่ๆ คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ความสำคัญของเทคโนโลยี ความหมายของเทคโนโลยี

กัญชิต มาลัยวงศ์ (1998) ให้เหตุผลว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญดังนี้

  1. ความสามารถในการเก็บข้อมูลอย่างรวดเร็วจากจุดเกิด
  2. สามารถบันทึกข้อมูลจำนวนมากเพื่อใช้หรืออ้างอิงสำหรับกิจกรรมหรือการตัดสินใจใดๆ
  3. สามารถคำนวณผลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
  4. สามารถผลิตผลงานได้หลายประเภท

สรุป ความหมายของเทคโนโลยี หมายถึง ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การสร้าง และการใช้สิ่งของ กระบวนการ หรืออุปกรณ์ที่ไม่มีอยู่ในธรรมชาติ การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้คนหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เพื่อสร้างอุปกรณ์ที่ไม่มีอยู่ในธรรมชาตินั้นเอง