จิตวิทยา คือ

จิตวิทยา คืออะไร

จิตวิทยา คือ จิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาข้อมูลและความรู้เพื่อเป็นตัวแทน อธิบาย ควบคุม และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ ร่างกายและจิตใจด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์แบบมีระเบียบ เพราะจิตใจและร่างกายมักทำงานร่วมกันและทำงานในลักษณะที่คาดเดาได้ จิตวิทยาเป็นวิชาทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการศึกษาอย่างเป็นระเบียบผ่านการวิจัย การทดลอง และการพิสูจน์ และสรุปผลในรูปแบบทฤษฎี ดังนั้นจึงเชื่อว่าจิตวิทยาการพัฒนาตนเองนำวิชาวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวัน อาศัยศิลปะที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยจิตวิทยา วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคนทุกประเภท ผู้นำจิตวิทยาต้องเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมกับตน งานและชีวิตของตัวเอง

ความหมายของจิตวิทยา

จิตวิทยา คือ จิตวิทยามาจากคำภาษาอังกฤษ Psychology ซึ่งมาจากคำภาษากรีกสองคำ Psyche ซึ่งแปลว่าวิญญาณ (จิตใจ วิญญาณ) คำว่า Logo หมายถึง วิทยาศาสตร์หรือการศึกษา

จิตวิทยา คือหมายถึงเรื่องของจิตใจ สาขาวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาปรากฏการณ์ พฤติกรรม หรือกระบวนการทางจิตใดๆ จิตวิทยาเป็นศาสตร์เชิงพฤติกรรม เน้นพฤติกรรมจิตสาธารณะ จิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาจิตใจ พฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม การศึกษามนุษย์และสัตว์โดยการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต และการวิจัย โดยเน้นที่การศึกษารายบุคคลหรือกลุ่มย่อย แทนที่จะแบ่งแยกออกเป็นสาขาวิชา เช่น จิตวิทยาเชิงทดลอง (จิตวิทยาเชิงทดลอง) เน้นการศึกษากระบวนการทางจิตและพฤติกรรม จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแรงงาน จิตวิทยาคลินิกสำหรับวิทยาศาสตร์

การแสดงภาคอีสาน กระบวนการทางจิต หรือกระบวนการของความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ จิตวิทยา คือ เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความคิด การรับรู้ พฤติกรรม และทัศนคติ ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์

ความสำคัญของจิตวิทยา

ความสำคัญของจิตวิทยา จิตวิทยา คือสามารถเห็นได้ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ ตลอดจนพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
  2. เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าใจพฤติกรรมประเภทต่างๆ 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ด้านจิตวิทยามาแก้ปัญหาของตนเองได้
  3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ด้านจิตวิทยามาปรับใช้ให้เข้ากับสังคมแห่งความสุขได้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่น
  4. แนะนำนักเรียนถึงความสำคัญของจิตวิทยาและการประยุกต์ใช้จิตวิทยา และสามารถนำไปใช้ในชีวิต อาชีพและงานได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์ของการวิจัยทางจิตวิทยา

นักจิตวิทยา Martin (Malin, 1995) เสนอเป้าหมายสี่ประการสำหรับการวิจัยทางจิตวิทยา

  1. ระบุลักษณะสำคัญของพฤติกรรมและกระบวนการทางจิต โดยใช้การสังเกตอย่างเป็นระบบ
  2. อธิบายว่าทำไมพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตจึงเกิดขึ้น 
  3. ทำนายเหตุการณ์ในอนาคตโดยอิงจากเหตุการณ์ในอดีต 
  4. ความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตมีความเหมาะสมมากขึ้น

สรุป จิตวิทยา คือมีผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ทุกด้านตั้งแต่เกิดจนตาย การศึกษาสำหรับเด็ก การศึกษาของเด็กในวัยทารก วัยเด็กและวัยรุ่น จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากจิตวิทยาเพื่อให้เกิดประสิทธิผล เพื่อให้เด็กมีนิสัยเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมเป็นพลเมืองดีของชาติ ในชีวิตประจำวันเราต้องดิ้นรน กับความต้องการของตนและแข่งขันกับผู้อื่น จิตวิทยา คือ เมื่อเรียนจิตวิทยาแล้วควรศึกษาให้เป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของตนเองและพฤติกรรมของผู้อื่นเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมของตนให้น่าอยู่ ในอาชีพการงานด้วย จิตวิทยามีบทบาทในทุกอาชีพ ในด้านการเมือง การพาณิชย์ อุตสาหกรรม การเผยแผ่ศาสนา และทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา