ประโยชน์ ของ คอมพิวเตอร์

ประโยชน์ ของ คอมพิวเตอร์

ประโยชน์ ของ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนทั้งทางตรงและทางอ้อม ประโยชน์โดยตรง คือ คอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งยังช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ใช้และมีประสิทธิภาพมาก ประโยชน์ทางอ้อมคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ทางเลือกต่าง ๆ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยเพิ่มพูนความรู้และเรียนรู้ได้ง่าย ประโยชน์ ของ คอมพิวเตอร์ ทั้งยังช่วยพัฒนาระบบงานในด้านต่างๆ ทั้งด้านเทคนิคและเทคโนโลยี ระบบการทำงานที่ทันสมัย ส่งผลให้ชีวิตมนุษย์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ด้านการศึกษา

 • ช่วยในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
 • ช่วยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในแหล่งข้อมูลเดียวกัน
 • ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้รับความรู้อย่างอิสระ
 • ช่วยนักเรียนและคนอื่นๆ แบ่งปันและนำเสนอความคิด ประโยชน์ ของ คอมพิวเตอร์

ด้านการสื่อสาร

 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร
 • เป็นวิธีการรับและส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
 • ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน

ด้านการบริหารประเทศ

 • ช่องทางการรับรู้ข้อมูลสาธารณะ
 • เป็นช่องทางในการให้ข้อมูลแก่ประชาชน
 • ส่งเสริมความคิดประชาธิปไตย
 • เพิ่มทัศนคติที่ดีต่อการบริหารราชการ

ด้านสังคมศาสตร์

 • ช่วยรวบรวมสถิติสังคมศาสตร์
 • ช่วยคำนวณแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 • ช่วยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟ แผนภูมิ หรือภาพ 3 มิติ ที่ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้ อะไรๆก็ง่ายขึ้น ประโยชน์ ของ คอมพิวเตอร์

ด้านวิศวกรรม

 • ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้านและอาคาร
 • สร้างแบบจำลองจำลองก่อนสร้างแบบจำลองจริง
 • กำกับดูแลกิจกรรมการก่อสร้างที่ละเอียดอ่อน
 • ช่วยประมวลผลและประเมินสถานการณ์ในอนาคต

ด้านวิทยาศาสตร์

 • ช่วยรวบรวมและประมวลผลข้อมูลในการวิจัยและการทดลอง
 • เชื่อมต่อกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 • สามารถดำเนินการวิจัยหรือทดลองที่มีรายละเอียดและขนาดเล็กได้
 • สร้างแบบจำลองการทดลองเพื่อลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อทดลองกับของจริง

ด้านการแพทย์

 • ลดข้อผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษา
 • การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
 • ลดเวลาการรักษา ประโยชน์ ของ คอมพิวเตอร์

ด้านอุตสาหกรรม

 • ช่วยควบคุมการผลิตช่องว่างให้ได้ปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ
 • เพื่อช่วยทำงานในพื้นที่เสี่ยงหรืองานที่บุคคลทำไม่ได้
 • เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
 • ช่วยคำนวณวัตถุดิบ ปริมาณสินค้า และกำไร

ด้านธุรกิจ

 • เป็นช่องทางการนำเสนอสินค้า
 • ช่วยคุณตรวจสอบและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • ขยายโอกาสทางธุรกิจให้ผู้มีรายได้น้อย
 • ช่วยในการคำนวณคะแนนงานที่แม่นยำ
 • ปรับปรุงความสะดวกในการซื้อและขายสินค้าจากทั่วทุกมุมโลก

ด้านธนาคาร

 • ลดขั้นตอนการดำเนินการ ประโยชน์ ของ คอมพิวเตอร์
 • อำนวยความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้ธนาคาร ช่วยให้คุณจัดการการเงินของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
 • ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ตรงกลาง ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลลูกค้าจากแต่ละธนาคารได้

ด้านสำนักงาน

 • ใช้สร้างงานนำเสนอที่น่าสนใจ
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
 • ช่วยรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร

ด้านความบันเทิง

 • ช่วยให้มีความสนุกสนานและทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย
 • เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
 • ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
 • ส่งเสริมการพัฒนาสมอง ประโยชน์ ของ คอมพิวเตอร์