ภาพถ่าย จาก ดาวเทียม ใช้ เทคโนโลยี อะไร

ภาพถ่าย จาก ดาวเทียม ใช้ เทคโนโลยี อะไร

ภาพถ่าย จาก ดาวเทียม ใช้ เทคโนโลยี อะไร ภาพถ่ายดาวเทียมหมายถึงภาพที่ได้จากการบันทึกข้อมูลดาวเทียมด้วยการสำรวจระยะไกลหรือเครื่องบันทึกข้อมูลการสำรวจระยะไกล (RS) โดยใช้ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสื่อกลางในการบันทึกข้อมูลในช่วงความยาวคลื่น ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงการเกิดพายุ ข้อ ใด กล่าว ไม่ ถูก ต้อง เกี่ยว กับ การ เปลี่ยนแปลง ของ เทคโนโลยี

การสำรวจระยะไกล

การรับรู้ทางไกลเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์และ ภาพถ่าย จาก ดาวเทียม ใช้ เทคโนโลยี อะไร เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการระบุ จำแนก หรือวิเคราะห์ลักษณะของวัตถุ เป็นการบันทึกคุณสมบัติของวัตถุต่าง ๆ โดยไม่ต้องสัมผัสโดยตรง สู่พื้นโลกโดยการสะท้อนหรือการแผ่รังสีของพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านเครื่องมือที่ติดตั้งบนเครื่องบินหรือดาวเทียม อย่างไรก็ตาม ภาพถ่าย จาก ดาวเทียม ใช้ เทคโนโลยี อะไร การบันทึกข้อมูลหรือภาพจากเครื่องบินและดาวเทียมนั้นแตกต่างกัน เนื่องจากเครื่องบินมีข้อ จำกัด ด้านการบินระหว่างประเทศและสามารถทำได้เฉพาะในช่วงเวลาที่ไม่มีเมฆฝนเพื่อปกปิดธรรมชาติ แต่ดาวเทียมสามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ต่างๆ ได้ ทั่วโลกเพราะดาวเทียมโคจรรอบโลกในอวกาศและเป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่ทรงพลัง

การใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม

  ภาพถ่าย จาก ดาวเทียม ใช้ เทคโนโลยี อะไร ในปัจจุบัน ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมได้รับการศึกษา ตีความ ตีความ และวิเคราะห์อย่างกว้างขวางในหลายสาขา ได้แก่

        – สัตว์ป่า เช่น การเฝ้าระวังพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม การศึกษาพื้นที่ป่าชายเลน การศึกษาไฟป่า เป็นต้น

        – เกษตรกรรม เช่น การทำแผนที่สภาพพืชที่ปลูก การศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกพืชผล การกำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับการเพาะปลูกเป็นต้น

        – สิ่งแวดล้อม เช่น ภาวะโลกร้อน คุณภาพน้ำ การตรวจสอบตะกอนในอ่าวไทย การตรวจสอบมลพิษทางอากาศ เป็นต้น

        – อุทกวิทยา ศึกษาปริมาณและคุณภาพของน้ำธรรมชาติเพื่อวิเคราะห์และประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม การวางแผนชลประทาน เป็นต้น

การใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม

ข้อดีของข้อมูลจากจานดาวเทียม ข้อมูลดาวเทียมมีประโยชน์สำหรับ

งานที่ทำในพื้นที่เช่นพื้นที่ที่ต้องฟื้นฟูป่าไม้โดยการศึกษาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและการวางแผนอย่างเป็นระบบ จำเป็นต้องมีวิธีการจัดการอย่างต่อเนื่อง เช่น การเยี่ยมชมและการสังเกตพื้นที่ที่อนุญาตให้ตัดไม้ได้ การวัดหรือตรวจสอบ แต่การเฝ้าติดตาม จะทำได้ยากและมีราคาแพงหากพื้นที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงใช้ข้อมูลดาวเทียม

ตัวอย่างเช่น การสำรวจครั้งหนึ่งพบว่าในปี 2516 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่า 43.21% ของประเทศ แต่ในปี 2536 พื้นที่ป่าลดลงเหลือเพียง 26.02% ของพื้นที่ที่ดินของประเทศ จากข้อมูลนี้ ภาพถ่าย จาก ดาวเทียม ใช้ เทคโนโลยี อะไร  กำลังมีการรณรงค์เพื่อปกป้องพื้นที่ป่าให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลดาวเทียมในการศึกษาการติดตามการเปลี่ยนแปลงของป่าไม้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แหล่งต้นน้ำของป่าจะสำรวจป่าที่อุดมสมบูรณ์และเสื่อมโทรมทั่วประเทศ ศึกษาไฟป่า และหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกใหม่แทนพื้นที่บุกรุก

 

การทำแผนที่ ข้อมูลดาวเทียม ภาพถ่าย จาก ดาวเทียม ใช้ เทคโนโลยี อะไร สามารถใช้สร้างแผนที่เฉพาะ เช่น แผนที่ทางธรณีวิทยา แผนที่ดิน ฯลฯ ที่เปลี่ยนแปลงได้ช้า และข้อมูลบางประเภทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น การเคลื่อนไหวของสัตว์ป่า การใช้ที่ดิน เป็นต้น ในประเทศไทยการใช้ข้อมูลดาวเทียมมีจำกัดมาก บทบาทที่สำคัญสำหรับข้อมูลดาวเทียมในการสร้างแผนที่ที่ชัดเจนคือการปรับปรุงแผนที่ที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น เพื่อปรับปรุงแผนที่ภูมิประเทศ การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ฯลฯ ข้อมูลส่วนใหญ่ได้มาจากดาวเทียมสำรวจแหล่งสำคัญ เช่น ดาวเทียม Landsat, ดาวเทียม SPOT และ MOS-1 เป็นต้น

ข้อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาสามารถใช้เพื่อติดตามสภาพอากาศในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อให้การพยากรณ์มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

           ข้อมูลดาวเทียม ภาพถ่าย จาก ดาวเทียม ใช้ เทคโนโลยี อะไร มีประโยชน์อย่างยิ่งในการป้องกันและเตือนภัยพิบัติ ลดความเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเช่นฟ้าผ่า สามารถจัดทำแผนช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างเหมาะสมในกรณีที่เกิดพายุ น้ำท่วม ฯลฯ

         ปัจจุบันดาวเทียมมีบทบาทสำคัญในหลายด้าน ทั้งอุตุนิยมวิทยาธรณีวิทยาการสื่อสารความบันเทิงทางเศรษฐกิจหรือโทรคมนาคมและดาวเทียมยังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง จนกว่าอุตสาหกรรมดาวเทียมจะเข้าสู่ระบบ ภาพถ่าย จาก ดาวเทียม ใช้ เทคโนโลยี อะไร 

 

ข้อดีของข้อมูลจากจานดาวเทียม ข้อมูลดาวเทียมมีประโยชน์สำหรับ