เทคโนโลยีในอนาคต

เทคโนโลยีในอนาคต

เทคโนโลยีในอนาคต เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันถูกรวมเข้ากับระบบธุรกิจ ดังนั้นองค์กรเพื่อความอยู่รอดและเจริญรุ่งเรืองจึงต้องปรับตัวและจัดการเทคโนโลยีให้เหมาะสม เนื่องจากเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรเพื่อการเรียนรู้ จึงส่งผลต่อกระบวนการทางธุรกิจในอนาคตสำหรับผู้จัดการ แต่เนื่องจากความรวดเร็ว เทคโนโลยีในอนาคต การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศอาจทำให้เทคโนโลยีที่กล่าวถึงในที่นี้ล้าสมัยในระยะเวลาอันสั้น เวลาเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงจำเป็นที่ผู้นำที่เกี่ยวข้องต้องเรียนรู้และติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญในอนาคต ได้แก่

คอมพิวเตอร์ (Computer)

เรียกใช้คอมพิวเตอร์ได้เร็วขึ้นโดยใช้คำสั่งพื้นฐานง่ายๆ นอกจากนี้ การพัฒนาและประยุกต์ใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ ความรู้ วิศวกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประโยชน์ ของ คอมพิวเตอร์ ซึ่งนำไปสู่การประมวลผลคอมพิวเตอร์ตามเหตุผลของมนุษย์หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ จะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป

ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

คือ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถในการให้เหตุผล แก้ปัญหา และใช้ปัญญาของมนุษย์อย่างแท้จริง

ระบบข้อมูลผู้บริหาร (EIS)

คือการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้จัดการในการวางแผน นโยบาย และกลยุทธ์ขององค์กร โดยที่ EIS จะใช้เพื่อช่วยผู้จัดการในการตัดสินใจเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ไม่ว่าจะไม่มีโครงสร้างหรือกึ่งโครงสร้าง EIS เทคโนโลยีในอนาคต

การจดจำเสียง (voice recognition)

การรู้จำเสียงเป็นความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ในการทำให้คอมพิวเตอร์จดจำเสียงของผู้ใช้ได้ ปัจจุบันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีนี้ยังไม่บรรลุผลตามที่ต้องการของนักวิทยาศาสตร์

Electronic data Interchange (EDI)

คือการถ่ายโอนข้อมูลหรือข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังระบบคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นโดยใช้ระบบสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

เส้นใยแก้วนำแสง (fiber optics)

เป็นสื่อกลางที่สามารถส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยการส่งสัญญาณออปติคัลผ่านไฟเบอร์ออปติกที่ให้มา การใช้ใยแก้วนำแสงในการสื่อสารทำให้เกิดแนวคิด “ทางด่วนข้อมูล” ที่จะเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

อินเทอร์เน็ต (Internet)

เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อโลก มีผู้ใช้นับล้าน และได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสมาชิกสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมทั้งค้นหาข้อมูลจากห้องสมุดต่างๆ ได้ เทคโนโลยีในอนาคต

เครือข่าย โดยเฉพาะเครือข่ายท้องถิ่น (LAN)

เป็นระบบสื่อสารเครือข่ายที่ใช้ในระยะที่กำหนด ส่วนใหญ่อยู่ในอาคารหรือบน LAN เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ 

การประชุมทางไกล (Teleconferencing)

เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในด้านต่างๆ 

โทรทัศน์ตามสายและผ่านดาวเทียม (cable and sattleite TV)

เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม การส่งสัญญาณโทรทัศน์ไปยังผู้ชมผ่านสื่อต่างๆ จะส่งผลให้เผยแพร่ข้อมูลได้เร็วขึ้นและครอบคลุมมากขึ้น เทคโนโลยีในอนาคต

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia technology)

คือ การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเก็บข้อมูลหรือสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ รูปภาพ ข้อความ เสียง เป็นต้น

การใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน (Computer-Based Instruction)

คือ การนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการสอนในด้านต่างๆ หรือการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการสอนหรือที่เรียกว่า “คอมพิวเตอร์ช่วยสอน” หรือ CAI” 

Computer Aided Design (CAD) หรือ CAD

เป็นการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต (CAM)

คือ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์มีความแม่นยำและเชื่อถือได้มากขึ้นเมื่อทำงานซ้ำๆ 

ระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (GIS)

เป็นระบบคอมพิวเตอร์ในแง่ของกราฟิก และข้อมูลทางภูมิศาสตร์เพื่อสร้างแผนที่ในพื้นที่ที่น่าสนใจ GIS สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย เทคโนโลยีในอนาคต