เทคโนโลยี สารสนเทศ ส่ง ผล ให้ เกิด ความ เสมอภาค ใน สังคม

เทคโนโลยี สารสนเทศ ส่ง ผล ให้ เกิด ความ เสมอภาค ใน สังคม ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย ถือได้ว่าเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือยุคแห่งข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลต่อมนุษย์ก็ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลกระทบต่อบุคคล องค์กร หรือสังคมก็ตาม ทั้งนี้ เราสามารถแบ่งผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลในเชิงบวก และผลในเชิงลบ

เทคโนโลยี สารสนเทศ ส่ง ผล ให้ เกิด ความ เสมอภาค ใน สังคม

ผลในเชิงบวก เทคโนโลยี สารสนเทศ ส่ง ผล ให้ เกิด ความ เสมอภาค ใน สังคม

 • พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สภาพความเป็นอยู่ของสังคมเมืองได้พัฒนาระบบโทรคมนาคมเพื่อให้การติดต่อสื่อสารสะดวกยิ่งขึ้น นำมาประยุกต์ใช้กับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้าน เช่น ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ ใช้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ฯลฯ
 • ส่งเสริมความเท่าเทียมทางสังคมและการกระจายโอกาส เทคโนโลยีสารสนเทศได้แพร่กระจายไปทั่วทุกแห่งหน แม้แต่ทะเลทรายทำให้โอกาสในการเรียนรู้แพร่กระจาย ใช้ระบบการเรียนทางไกล กระจายการเรียนรู้สู่ถิ่นทุรกันดาร นอกจากนี้ ปัจจุบันมีความพยายามที่จะใช้ระบบบริการสุขภาพผ่านเครือข่ายสื่อสาร
 • สารสนเทศและการเรียนการสอนในโรงเรียน การเรียนการสอนในโรงเรียนมีการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียน เช่น วีดิทัศน์ เครื่องฉายภาพ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการศึกษา จัดตารางสอน คำนวณเกรด จัดชั้นเรียน และสร้างรายงานเพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจปัญหาและแนวทางแก้ไขในโรงเรียน ปัจจุบันการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมากขึ้น
 • เทคโนโลยีสารสนเทศกับสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากจำเป็นต้องใช้ข้อมูล เช่น การอนุรักษ์ป่าไม้ ข้อมูลที่ต้องการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม การติดตามข้อมูลอุตุนิยมวิทยา การพยากรณ์อากาศ การปรับปรุงแบบจำลองสิ่งแวดล้อม การเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ำในแม่น้ำต่างๆ การตรวจวัดมลพิษ ตลอดจนการใช้ระบบสำรวจระยะไกลเข้ามาช่วย ที่เรียกว่า โทรมาตร เป็นต้น
 • เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ กิจการทหาร ใช้เทคโนโลยี อาวุธสมัยใหม่ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบควบคุม ระบบรักษาความปลอดภัยใช้ระบบเฝ้าระวังควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
 • การผลิตและการค้าทางอุตสาหกรรม การแข่งขันกันในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่จำเป็น ต้องหาทางผลิตให้ได้มากๆ ราคาจะถูกลง เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญ ข้อมูลที่นำไปใช้ในการบริหารและการจัดการ การดำเนินงานและยังรวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้าให้ซื้อสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น
 • เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันในทุกด้าน บทบาทเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเยาวชนคนรุ่นใหม่จึงต้องเรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

 

ผลในเชิงลบ เทคโนโลยี สารสนเทศ ส่ง ผล ให้ เกิด ความ เสมอภาค ใน สังคม

 • ทำให้สังคมกดดันมากขึ้นเพราะคนไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง คุณทำสิ่งต่าง ๆ อะไรบ้าง? ชอบทำอย่างนั้นเสมอ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง แต่เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนไป คนที่ไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นความวิตกกังวลจึงกลายเป็นความเครียด ความกลัวคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำให้คนตกงาน เพราะสิ่งนี้จะมาแทนที่มนุษย์
 • ก่อให้เกิดการยอมรับวัฒนธรรมหรือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของคนในประชาคมโลก สร้างพฤติกรรมที่แสดงเสื้อผ้า และการเปลี่ยนแปลงการใช้สิ่งมึนเมาของเยาวชนในรูปแบบเกมอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลต่อพัฒนาการทางอารมณ์และจิตใจของเยาวชน การผสมกลมกลืนของวัฒนธรรมประเพณีอันแสดงถึงเอกลักษณ์ของสังคมนั้นๆ
 • ก่อให้เกิดผลทางศีลธรรม บทบาทนี้อาจมีความสำคัญมากขึ้น ด้วยเหตุนี้เยาวชนรุ่นใหม่จึงควรเรียนรู้ และเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป
 • ลดการมีส่วนร่วมของคนในสังคม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการติดต่อสื่อสารและการทำงานแต่กลับกัน
 • การละเมิดเสรีภาพส่วนบุคคลโดยการเผยแพร่ข้อมูลหรือรูปภาพต่อสาธารณะ ข้อมูลบางอย่างอาจไม่เป็นความจริงหรือยังไม่ได้พิสูจน์ต่อสาธารณชน สร้างความเสียหายให้กับบุคคลโดยไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวเช่นนี้ จะต้องมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลให้นำไปใช้ในทางที่เหมาะสม
 • มีช่องว่างทางสังคม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับการลงทุน ดังนั้นผู้บริโภคจึงเป็นชนชั้นในสังคมอีกระดับหนึ่ง ในขณะที่คนชั้นล่างจำนวนมากไม่มีโอกาสได้ใช้มัน และคนจน ไม่มีโอกาสรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อาชญากรรมเครือข่าย (Network Crime) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดปัญหาใหม่ เช่น อาชญากรรม เช่น อาชญากรรมในลักษณะการขโมยความลับ การโจรกรรมข้อมูล การให้บริการข้อมูลที่เป็นการฉ้อโกง รวมถึงการก่อวินาศกรรมข้อมูลและไวรัส
 • สาเหตุปัญหาสุขภาพ เนื่องจากคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการทำงาน การศึกษา ความบันเทิง ฯลฯ การจ้องคอมพิวเตอร์นานๆ ส่งผลเสียต่อการมองเห็นจนทำให้การมองเห็นผิดปกติ แสบตา เวียนศีรษะ และยังส่งผลต่อสุขภาพจิตอีกด้วย เทคโนโลยี สารสนเทศ ส่ง ผล ให้ เกิด ความ เสมอภาค ใน สังคม