เทคโนโลยี สารสนเทศ ส่ง ผล ให้ เกิด ความ เสมอภาค ใน สังคม

เทคโนโลยี สารสนเทศ ส่ง ผล ให้ เกิด ความ เสมอภาค ใน สังคม

เทคโนโลยี สารสนเทศ ส่ง ผล ให้ เกิด ความ เสมอภาค ใน สังคม เทคโนโลยี สารสนเทศ ส่ง ผล ให้ เกิด ความ เสมอภาค ใน สังคม ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย ถือได้ว่าเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือยุคแห่งข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลต่อมนุษย์ก็ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลกระทบต่อบุคคล องค์กร หรือสังคมก็ตาม ทั้งนี้ เราสามารถแบ่งผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลในเชิงบวก และผลในเชิงลบ ผลในเชิงบวก เทคโนโลยี สารสนเทศ ส่ง ผล ให้ เกิด ความ เสมอภาค ใน สังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สภาพความเป็นอยู่ของสังคมเมืองได้พัฒนาระบบโทรคมนาคมเพื่อให้การติดต่อสื่อสารสะดวกยิ่งขึ้น นำมาประยุกต์ใช้กับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้าน เช่น ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ ใช้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ฯลฯ ส่งเสริมความเท่าเทียมทางสังคมและการกระจายโอกาส เทคโนโลยีสารสนเทศได้แพร่กระจายไปทั่วทุกแห่งหน แม้แต่ทะเลทรายทำให้โอกาสในการเรียนรู้แพร่กระจาย ใช้ระบบการเรียนทางไกล […]

เทคโนโลยีในอนาคต

เทคโนโลยีในอนาคต

เทคโนโลยีในอนาคต เทคโนโลยีในอนาคต เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันถูกรวมเข้ากับระบบธุรกิจ ดังนั้นองค์กรเพื่อความอยู่รอดและเจริญรุ่งเรืองจึงต้องปรับตัวและจัดการเทคโนโลยีให้เหมาะสม เนื่องจากเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรเพื่อการเรียนรู้ จึงส่งผลต่อกระบวนการทางธุรกิจในอนาคตสำหรับผู้จัดการ แต่เนื่องจากความรวดเร็ว เทคโนโลยีในอนาคต การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศอาจทำให้เทคโนโลยีที่กล่าวถึงในที่นี้ล้าสมัยในระยะเวลาอันสั้น เวลาเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงจำเป็นที่ผู้นำที่เกี่ยวข้องต้องเรียนรู้และติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญในอนาคต ได้แก่ คอมพิวเตอร์ (Computer) เรียกใช้คอมพิวเตอร์ได้เร็วขึ้นโดยใช้คำสั่งพื้นฐานง่ายๆ นอกจากนี้ การพัฒนาและประยุกต์ใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ ความรู้ วิศวกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประโยชน์ ของ คอมพิวเตอร์ ซึ่งนำไปสู่การประมวลผลคอมพิวเตอร์ตามเหตุผลของมนุษย์หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ จะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คือ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถในการให้เหตุผล แก้ปัญหา และใช้ปัญญาของมนุษย์อย่างแท้จริง ระบบข้อมูลผู้บริหาร (EIS) คือการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้จัดการในการวางแผน นโยบาย และกลยุทธ์ขององค์กร โดยที่ EIS จะใช้เพื่อช่วยผู้จัดการในการตัดสินใจเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ไม่ว่าจะไม่มีโครงสร้างหรือกึ่งโครงสร้าง EIS เทคโนโลยีในอนาคต การจดจำเสียง (voice recognition) การรู้จำเสียงเป็นความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ในการทำให้คอมพิวเตอร์จดจำเสียงของผู้ใช้ได้ ปัจจุบันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีนี้ยังไม่บรรลุผลตามที่ต้องการของนักวิทยาศาสตร์ Electronic data Interchange (EDI) คือการถ่ายโอนข้อมูลหรือข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังระบบคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นโดยใช้ระบบสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เส้นใยแก้วนำแสง […]

ประโยชน์ ของ คอมพิวเตอร์

ประโยชน์ ของ คอมพิวเตอร์

ประโยชน์ ของ คอมพิวเตอร์ ประโยชน์ ของ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนทั้งทางตรงและทางอ้อม ประโยชน์โดยตรง คือ คอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งยังช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ใช้และมีประสิทธิภาพมาก ประโยชน์ทางอ้อมคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ทางเลือกต่าง ๆ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยเพิ่มพูนความรู้และเรียนรู้ได้ง่าย ประโยชน์ ของ คอมพิวเตอร์ ทั้งยังช่วยพัฒนาระบบงานในด้านต่างๆ ทั้งด้านเทคนิคและเทคโนโลยี ระบบการทำงานที่ทันสมัย ส่งผลให้ชีวิตมนุษย์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ด้านการศึกษา ช่วยในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ช่วยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในแหล่งข้อมูลเดียวกัน ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้รับความรู้อย่างอิสระ ช่วยนักเรียนและคนอื่นๆ แบ่งปันและนำเสนอความคิด ประโยชน์ ของ คอมพิวเตอร์ ด้านการสื่อสาร ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร เป็นวิธีการรับและส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน ด้านการบริหารประเทศ ช่องทางการรับรู้ข้อมูลสาธารณะ เป็นช่องทางในการให้ข้อมูลแก่ประชาชน ส่งเสริมความคิดประชาธิปไตย เพิ่มทัศนคติที่ดีต่อการบริหารราชการ ด้านสังคมศาสตร์ ช่วยรวบรวมสถิติสังคมศาสตร์ ช่วยคำนวณแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ช่วยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟ แผนภูมิ หรือภาพ 3 มิติ ที่ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้ อะไรๆก็ง่ายขึ้น ประโยชน์ […]

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จากอดีตสู่ปัจจุบันอันมีสาเหตุหรือปัจจัยจากหลายด้าน เช่น ปัญหา ความต้องการ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ เศรษฐกิจ สังคม ความหมายของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี มีสาเหตุหรือปัจจัยหลายประการ เช่น ปัญหา ความต้องการ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ เศรษฐกิจ สังคม การปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นไปได้ ลักษณะทางกายภาพ วัสดุ ระบบการทำงาน กลไกการทำงาน การใช้และประสิทธิภาพของบทความ วิธีการ อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากกาลเวลา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั่วโลก กระแสโลกในปัจจุบันคือการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วรวมทั้งประเทศต่าง ๆ ได้ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ดีขึ้นด้วยเหตุนั้น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเกิดจากปัจจัยหรือปัจจัยหลายประการ 1. ปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์ ความต้องการของมนุษย์คือความต้องการ เราพยายามดิ้นรนหาสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้ เมื่อร่างกายได้รับการเติมเต็มความต้องการใหม่ ๆ ก็ถูกสร้างขึ้นมาทดแทนความต้องการของมนุษย์จึงเกิดขึ้น ณ ขณะนั้น ซึ่งไม่ดี มนุษย์ต้องการสิ่งจำเป็นพื้นฐานของชีวิต เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่พักพิง และยารักษาโรค […]

ความหมายของเทคโนโลยี

ความหมายของเทคโนโลยี

ความหมายของเทคโนโลยี ความหมายของเทคโนโลยี เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่คนได้พัฒนา เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ หรือแม้แต่สิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น กระบวนการ เทคโนโลยีเป็นแอปพลิเคชัน ประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และนำประโยชน์ในทางปฏิบัติมาสู่มนุษยชาติ จากภาพด้านบน จะเห็นว่าชีวิตประจำวันของเราเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์จากการแก้ปัญหาของเราหรือตอบสนองความต้องการของเรา เราเรียกสิ่งของ อุปกรณ์ หรือผลิตภัณฑ์ “เทคโนโลยี” ความหมายของเทคโนโลยี ประดิษฐ์นี้ถูกคิดค้นโดยมนุษย์ นอกจากจะเป็นวัตถุ อุปกรณ์ หรือผลิตภัณฑ์แล้ว ยังสามารถเป็น “วิธีการ” เช่น การทำน้ำประปาได้อีกด้วย เป็นวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำจากแหล่งต่างๆ ให้มีความใสสะอาด ประโยชน์ ของ อินเทอร์เน็ต ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันคำว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ” หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “ไอที” (IT) มักใช้กันมากในแทบทุกวงการและเล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศเกือบทั้งหมด หรือเรียกได้ว่าเป็นโลกของยุคไอทีนั่นเอง ในความเป็นจริง ความหมายของเทคโนโลยีคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยคำว่า “เทคโนโลยี” และคำว่า “สารสนเทศ” ซึ่งแต่ละคำมีความหมายดังต่อไปนี้ เทคโนโลยี เป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการผลิต การสร้าง วิธีการคำนวณ และอุปกรณ์ที่ไม่มีอยู่ในธรรมชาติ […]

ประโยชน์ ของ อินเทอร์เน็ต

ประโยชน์ ของ อินเทอร์เน็ต

ประโยชน์ ของ อินเทอร์เน็ต ในปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูล การสื่อสาร หรือจะสะดวกในด้านต่างๆ เช่น บริการส่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น ธุรกรรมทางการเงินและอื่นๆ มาสำรวจประโยชน์ ของ อินเทอร์เน็ตกันวันนี้ จิตวิทยา คืออะไร ด้านการศึกษา ความพร้อมของข้อมูลวิชาการที่สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูล ความบันเทิง สุขภาพ และข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจะทำหน้าที่เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ ประโยชน์ ของ อินเทอร์เน็ต นักศึกษามหาวิทยาลัยสามารถใช้อินเทอร์เน็ต คุณสามารถเชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อรับข้อมูลที่คุณกำลังศึกษาอยู่ ข้อความ เสียง แอนิเมชั่น ฯลฯ ด้านธุรกิจและการพาณิชย์ ค้นหาข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ คุณสามารถซื้อขายออนไลน์ได้ ประโยชน์ ของ อินเทอร์เน็ต ผู้ใช้องค์กรหรือองค์กรต่างๆ สามารถให้บริการและสนับสนุนลูกค้าของตนผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ เช่น ให้คำแนะนำ สอบถามปัญหาต่างๆ แก่ลูกค้า แจกจ่ายโปรแกรมทดลองใช้งาน (Shareware) หรือโปรแกรมฟรี (ฟรีแวร์) เป็นต้น ด้านความบันเทิง นันทนาการและความบันเทิง เช่น การค้นหานิตยสารต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต […]

จิตวิทยา คืออะไร

จิตวิทยา คือ

จิตวิทยา คืออะไร จิตวิทยา คือ จิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาข้อมูลและความรู้เพื่อเป็นตัวแทน อธิบาย ควบคุม และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ ร่างกายและจิตใจด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์แบบมีระเบียบ เพราะจิตใจและร่างกายมักทำงานร่วมกันและทำงานในลักษณะที่คาดเดาได้ จิตวิทยาเป็นวิชาทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการศึกษาอย่างเป็นระเบียบผ่านการวิจัย การทดลอง และการพิสูจน์ และสรุปผลในรูปแบบทฤษฎี ดังนั้นจึงเชื่อว่าจิตวิทยาการพัฒนาตนเองนำวิชาวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวัน อาศัยศิลปะที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยจิตวิทยา วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคนทุกประเภท ผู้นำจิตวิทยาต้องเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมกับตน งานและชีวิตของตัวเอง ความหมายของจิตวิทยา จิตวิทยา คือ จิตวิทยามาจากคำภาษาอังกฤษ Psychology ซึ่งมาจากคำภาษากรีกสองคำ Psyche ซึ่งแปลว่าวิญญาณ (จิตใจ วิญญาณ) คำว่า Logo หมายถึง วิทยาศาสตร์หรือการศึกษา จิตวิทยา คือหมายถึงเรื่องของจิตใจ สาขาวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาปรากฏการณ์ พฤติกรรม หรือกระบวนการทางจิตใดๆ จิตวิทยาเป็นศาสตร์เชิงพฤติกรรม เน้นพฤติกรรมจิตสาธารณะ จิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาจิตใจ พฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม การศึกษามนุษย์และสัตว์โดยการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต และการวิจัย โดยเน้นที่การศึกษารายบุคคลหรือกลุ่มย่อย แทนที่จะแบ่งแยกออกเป็นสาขาวิชา เช่น จิตวิทยาเชิงทดลอง (จิตวิทยาเชิงทดลอง) เน้นการศึกษากระบวนการทางจิตและพฤติกรรม จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแรงงาน จิตวิทยาคลินิกสำหรับวิทยาศาสตร์ […]

การแสดงภาคอีสาน

การแสดงภาคอีสาน

การแสดงภาคอีสาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแสดงภาคอีสาน ภูมิประเทศทั่วไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูง มีแหล่งน้ำจากแม่น้ำโขง แบ่งตามสภาพชีวิต ภาษา และประเพณีต่าง ๆ ผู้คนเชื่อในไสยศาสตร์ มีพิธีกรรมบูชาวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การแสดงจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน และสะท้อนถึงอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดี เกมส์อีสานที่เรียกว่าเซิงนั้นค่อนข้างเร็ว กระฉับกระเฉง และสนุกสนาน เช่น เซิงกระทิข้าว, เซ้งโป่งลาง, เส็งกระยาง, เส็งสวิง, เซ้งเดียว ครกด้วง เป็นต้น ภูไท เป็นการเต้นรำที่คล้ายกับภาคเหนือ กติกา บาสเกตบอล 1. เซิ้งสวิง เป็นเกมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบดั้งเดิม ท้องถิ่น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการแสดงภาคอีสานกระตุ้นจิตสำนึกของคนในท้องถิ่น ซึ่งมีอาชีพล่าสัตว์น้ำโดยใช้ลูกตุ้มเป็นเครื่องมือหลัก ในปี พ.ศ. 2515 ปรมาจารย์นาฏศิลป์ไทย กรมศิลปากร ได้นำท่าศิลปะท้องถิ่นมาปรับปรุงท่าทางที่กระฉับกระเฉงขึ้น ตามทำนองเพลง ดูสนุกและมีความสุข  เครื่องดนตรี ที่ใช้เล่นชิงช้า ได้แก่ กลองยาว กลองแต เข่น ฆ้องมอง กาบ กับ ฉาบ ฉาบ […]

กติกา บาสเกตบอล

กติกา บาสเกตบอล

กติกา บาสเกตบอล ถ้าใครเริ่มเล่นบาสแต่ยังไม่รู้กติกา บาสเกตบอล มาทางนี้ เราสามารถช่วย ในเวลาเพียง 10 นาที คุณสามารถเรียนรู้กฎกติกาการเล่นบาสเก็ตบอลทั้งหมดได้ รออะไร มารู้จักเบสกันดีกว่า ระหว่างการแข่งขัน กติกา บาสเกตบอล กติกา บาสเกตบอล เกมบาสเก็ตบอลแบ่งออกเป็นสี่ควอเตอร์ แต่ละเกมใช้เวลา 10 นาที (ระหว่างประเทศ) หรือเพียง 12 นาที (NBA) ครึ่งเวลา 15 นาที และช่วงต่อเวลา 5 นาที (ช่วงต่อเวลา) โดยแบ่งเป็น 2 นาที ฝ่ายอื่นเริ่มครึ่งหลัง เวลาจะถูกนับในขณะที่เล่นเท่านั้น เวลาเล่นเกมนานมากเพราะตัวจับเวลาหยุดเมื่อเกมหยุด (ประมาณสองชั่วโมง) เมื่อเริ่มเกม ผู้เล่นห้าคนจะอยู่บนสนาม จะมีการสำรอง 7 ตัวต่อทีม ซึ่งอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงผู้เล่นได้ไม่จำกัด  การเปลี่ยนแปลงสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเกมหยุดชั่วคราวเท่านั้น มีโค้ชที่เป็นผู้นำทีมและพัฒนากลยุทธ์เกม รวมทั้งผู้ช่วยโค้ช ผู้จัดการทีม นักสถิติ แพทย์ และผู้ฝึกสอน กติกา บาสเกตบอล […]

ภาพถ่ายทางอากาศ

ภาพถ่ายทางอากาศ

ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายทางอากาศ คือภาพถ่ายที่ได้จากอากาศ โดยเลนส์กล้องและฟิล์มหรือข้อมูลตามหมายเลข ในครั้งล่าสุดมีภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายจากนอกโลกเช่นกัน การโจมตีทางอากาศมักจะถูกนำมาจากเครื่องบินที่มีเที่ยวบินตามแผน และกำหนดลำดับกระดาษด้วย กล้อง Aerial นั้นคล้ายกับกล้องทั่วไปในอดีต แต่มีขนาดใหญ่กว่า มีเลนส์ที่ยาวกว่า และใช้ฟิล์มที่ใหญ่กว่า โดยปกติแล้วจะมีขนาดประมาณ 24 x 24 เซนติเมตร ภาพถ่ายทางอากาศให้ข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียด จึงสามารถพิจารณาภาพสามมิติได้ หรือรูปทรงของพื้นผิวโลกซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อดีของการถ่ายภาพทางอากาศใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น 1.) สร้างแผนที่ โดยเฉพาะการอัพเดทแผนที่เก่า 2.) หาสถานที่รับประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ เช่น สำรวจโบราณสถาน ทะเบียนที่ดิน ก่อสร้างถนน วางผังเมืองและแก้ปัญหาการคมนาคมขนส่ง 3.) ศึกษาสภาพพื้นผิวโลกในสถานที่ต่างๆ การพัฒนาทรัพยากร เช่น พื้นที่ป่าไม้ แหล่งน้ำ และการใช้ที่ดิน เป็นต้น เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (ภาพถ่ายทางอากาศ) 1. ประเภทของภาพถ่ายทางอากาศ การถ่ายภาพทางอากาศมีสองประเภทตามลักษณะของการถ่ายภาพ 1.1 ภาพถ่ายทางอากาศแนวตั้ง เป็นภาพถ่ายทางอากาศที่ตั้งฉากกับพื้นผิวโลกโดยมองไม่เห็นขอบฟ้า 1.2 ภาพถ่ายทางอากาศเฉียง เป็นภาพถ่ายที่เกิดจากแกนของกล้องถูกวางเฉียง แบ่งออกเป็น 2 […]